ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಮಂಗಳೂರು

ಶಾಖೆಗಳು

ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು


ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇದರ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹೆಸರು

ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ,
ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು – 575 003

1969

97,919

24,825

2.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಕುದ್ರೋಳಿ
ಕರ್ಬಲಾ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು – 575 003

1974

12,432

345

3.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಹೊÊಗೆಬಜಾರ್
..ಜಿ.ಜ್ಞಾನೋದಯ ಶಾಲೆ ಆವರಣ ಮಂಗಳೂರು – 575 001

1975

33,763

745

4.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಕದ್ರಿ
..ಪಾ ಉದ್ಯಾನವನ ಆವರಣ,
ಮಂಗಳೂರು – 575 002

1976

45,004

2,712

5.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ,
ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು-575 002

1976

38,829

1,530

6.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ,
..ಪಾ ಉದ್ಯಾನವನ ಆವರಣ,
ಮಂಗಳೂರು - 575 002

1978

47,757

2,293

7.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಅಶೋಕನಗರ,
ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಡಡ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಅಶೋಕನಗರ,
ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರು - 575 006

1980

21,106

1,672

8.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಗಾಂಧಿನಗರ,
..ಪಾ ಉದ್ಯಾನವನ ಆವರಣ,
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು - 575 002

1981

43,861

2,702

9.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಸೂಟರ್ ಪೇಟೆ,
ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ, 6ನೇ  ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ
ಸೂಟರ್ ಪೇಟೆ, ಮಂಗಳೂರು - 575 002

1985

22,927

107

10.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಸಂಚಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಮಂಗಳೂರು

1987

15,959

2,290

11.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಸುರತ್ಕಲ್,
ಮ.ನ.ಪಾ ಕಟ್ಟಡ, ಸುರತ್ಕಲ್,
ಮಂಗಳೂರು - 575 014

1988

36649

1,888

12.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಹೊಸಬೆಟ್ಟು,
C/o ಶ್ರೀಮತಿ ವತ್ಸಲಾ ಡಿ.ದೇವಾಡಿಗ,
“ಆಶ್ರಯ ನಿವಾಸ”, ಕುಳಾಯಿ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು,
ಮಂಗಳೂರು – 575 019

1994

38,501

510

13.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಕುಳಾಯಿ,
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಕಟ್ಟಡ,
ಮಂಗಳೂರು – 575 019

1998

41,212

743

14.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,
ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ,
ಶಿವಭಾಗ್, ಮಂಗಳೂರು – 575 003

1999

28,364

124

15.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗ ಗೃಹ
ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು – 575 003

2000

2,984

-

16.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಕಣ್ಣೂರು
ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ಆವರಣ,
ಮಂಗಳೂರು – 575 007

2003

16,102

362

17.

ಮಕ್ಕಳ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ,
ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ  ಉದ್ಯಾನವನ,
..ಪಾ ಉದ್ಯಾನವನ ಆವರಣ,
ಮಂಗಳೂರು - 575 002

2006

2,864

-

18.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಪ್ರಗತಿನಗರ
ಬಜಾಲ್,  ಮಂಗಳೂರು – 575 007

2006

25,739

160

19.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಪಡೀಲ್
ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ, ಮ.ನ.ಪಾ ಕಟ್ಟಡ, ಪಡೀಲ್, ಮಂಗಳೂರು – 575 007

2011

16,606

253

20.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಶಾಖೆ : ಸಿಲ್ವರ್ ಗೇಟ್
ವಿನಯಗುರಿ, ಕುಲಶೇಖರ ಪೋಸ್ಟ್,
ಮಂಗಳೂರು – 575 005

2013

27,065

90