ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಮಂಗಳೂರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ:
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ,
ಮಂಗಳೂರು – 575 003.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0824-2425873


ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು

ವಿಷಯ

ಕ.ಮಾ.ಹ. 2005 ರ ಕಾಲಂ 6(ಎ) ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕ.ಮಾ.ಹ. 2005 ಪ್ರಕಾರ 5(ಎ) ಪ್ರಕಾರ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

1)

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ
ಮಂಗಳೂರು – 575 003.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0824-2425873

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿ ನಿಯಮ 2005 ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು / ಮುಖ್ಯಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು – 575 003.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0824-2425873

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ
ಮಂಗಳೂರು – 575 003.


ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಕಛೇರಿ  ಹೆಸರು

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

1)

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೊಪುರ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001

ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು