ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಮಂಗಳೂರು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ:


ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ. ವಿ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ,
ಮಂಗಳೂರು – 575 003.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0824-2425873
Email Id - cclmangalore@gmail.com