ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ
ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,
ಮಂಗಳೂರು

ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು

mangalore library team

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ 26 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು 15 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವೋಚರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ

ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾದ
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

01

-

01

2.

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

02

02

-

3.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

01

-

01

4.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು

12

03

09

5.

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

01

01

-

6.

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ

01

-

01

7.

ವಾಹನಚಾಲಕರು

01

01

-

8.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹವರ್ತಿ

05

03

02

9.

ಜವಾನ

01

-

01

10.

ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರ

01

01

-

 

ಒಟ್ಟು

26

11

15